cooked mode nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cooked mode nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cooked mode giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cooked mode.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cooked mode

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    chế độ tinh