concession method nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

concession method nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm concession method giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của concession method.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • concession method

    * kỹ thuật

    phương pháp bậc

    xây dựng:

    phương pháp tầng