compressibility nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

compressibility nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm compressibility giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của compressibility.

Từ điển Anh Việt

 • compressibility

  /kəm,presi'biliti/

  * danh từ

  tính nén được

  (vật lý) hệ số nén

 • compressibility

  tính nén được

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • compressibility

  * kỹ thuật

  khả năng nén được

  xây dựng:

  độ nén được

  tính chịu nén

  tính nén lún

  điện lạnh:

  hệ số chịu nén

Từ điển Anh Anh - Wordnet