compressibility effect nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

compressibility effect nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm compressibility effect giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của compressibility effect.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • compressibility effect

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    hiệu ứng nén