compressibility curve nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

compressibility curve nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm compressibility curve giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của compressibility curve.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • compressibility curve

    * kỹ thuật

    đường cong nén