completely reducible nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

completely reducible nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm completely reducible giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của completely reducible.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • completely reducible

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    hoàn toàn khả quy