commodity futures nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

commodity futures nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm commodity futures giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của commodity futures.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • commodity futures

    * kinh tế

    giao dịch hàng hóa kỳ hạn