commend nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

commend nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm commend giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của commend.

Từ điển Anh Việt

 • commend

  /kə'mend/

  * ngoại động từ

  khen ngợi, ca ngợi, tán dương; tuyên dương

  to commend someone's work: tán dương (ca ngợi) công việc của ai

  hấp dẫn, được ưa thích, được tán thành

  this book doesn't commend itself to me: quyển sách này không hấp dẫn tôi

  gửi gấm, giao phó, phó thác; giới thiệu, tiến cử

  to commend something to someone (someone's care): giao phó cái gì cho ai

  commend me to: ((thường) mỉa) hãy giới thiệu tôi, hãy tiến cử tôi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • commend

  express approval of

  present as worthy of regard, kindness, or confidence

  His paintings commend him to the artistic world

  give to in charge

  I commend my children to you

  express a good opinion of

  Synonyms: recommend

  mention as by way of greeting or to indicate friendship

  Remember me to your wife

  Synonyms: remember