college of cardinals nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

college of cardinals nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm college of cardinals giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của college of cardinals.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • college of cardinals

    Similar:

    sacred college: (Roman Catholic Church) the body of cardinals who advise the Pope and elect new Popes

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).