chronological (a-no) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chronological (a-no) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chronological (a-no) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chronological (a-no).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • chronological (a-no)

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  theo thứ tự niên đại

  theo thứ tự thời gian

  theo thứ tự xảy ra