chronologically nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chronologically nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chronologically giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chronologically.

Từ điển Anh Việt

 • chronologically

  * phó từ

  theo niên đại, theo thứ tự thời gian

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • chronologically

  * kinh tế

  theo niên đại

  theo thời gian

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • chronologically

  with respect to chronology

  he is chronologically older