chrome nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chrome nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chrome giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chrome.

Từ điển Anh Việt

 • chrome

  /kroum/

  * danh từ

  (hoá học) crom

  thuốc màu vàng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • chrome

  * kỹ thuật

  crôm

  mạ crôm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • chrome

  another word for chromium when it is used in dyes or pigments

  plate with chromium

  chrome bathroom fixtures

  Synonyms: chromium-plate

  treat with a chromium compound