chrome brick nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chrome brick nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chrome brick giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chrome brick.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • chrome brick

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    gạch crôm