childbirth nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

childbirth nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm childbirth giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của childbirth.

Từ điển Anh Việt

  • childbirth

    /'tʃaildbə:θ/

    * danh từ

    sự sinh đẻ

Từ điển Anh Anh - Wordnet