childbirth allowance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

childbirth allowance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm childbirth allowance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của childbirth allowance.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • childbirth allowance

    * kinh tế

    trợ cấp sinh đẻ