childbirth-preparation class nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

childbirth-preparation class nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm childbirth-preparation class giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của childbirth-preparation class.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • childbirth-preparation class

    a course that teaches pregnant women to use breathing and concentration and exercise techniques to use during labor

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).