chaining search nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chaining search nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chaining search giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chaining search.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • chaining search

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    kỹ thuật móc nối

    sự tìm kiếm theo chuỗi