certification review nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

certification review nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm certification review giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của certification review.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • certification review

    * kỹ thuật

    sự duyệt chứng nhận