cerebellar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cerebellar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cerebellar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cerebellar.

Từ điển Anh Việt

  • cerebellar

    xem cerebellum

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • cerebellar

    relating to or associated with the cerebellum

    cerebellar artery