cerebellar peduncle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cerebellar peduncle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cerebellar peduncle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cerebellar peduncle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cerebellar peduncle

    * kỹ thuật

    y học:

    cuống tiểu não giữa