cerebellar rigidity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cerebellar rigidity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cerebellar rigidity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cerebellar rigidity.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cerebellar rigidity

    * kỹ thuật

    y học:

    cứng đơ tiểu não