ceaselessly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ceaselessly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ceaselessly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ceaselessly.

Từ điển Anh Việt

  • ceaselessly

    * phó từ

    không ngớt, liên tục

Từ điển Anh Anh - Wordnet