cassava nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cassava nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cassava giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cassava.

Từ điển Anh Việt

 • cassava

  /kə'sɑ:və/

  * danh từ

  (thực vật học) cây sắn

  tinh bột sắn, bột sắn

  bánh mì bột sắn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • cassava

  * kinh tế

  cây sắn

  sắn viên

  tinh bột sắn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • cassava

  a starch made by leaching and drying the root of the cassava plant; the source of tapioca; a staple food in the tropics

  Synonyms: cassava starch, manioc, manioca

  cassava root eaten as a staple food after drying and leaching; source of tapioca

  Synonyms: manioc

  any of several plants of the genus Manihot having fleshy roots yielding a nutritious starch

  Synonyms: casava