carotid sinus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

carotid sinus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm carotid sinus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của carotid sinus.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • carotid sinus

    * kỹ thuật

    y học:

    xoang động mạch chính