carotid body nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

carotid body nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm carotid body giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của carotid body.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • carotid body

    * kỹ thuật

    y học:

    thể động mạch cảnh

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • carotid body

    a chemoreceptor located near the bifurcations of the carotid arteries; monitors oxygen content of the blood and helps control respiration