carotid sinus reflex nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

carotid sinus reflex nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm carotid sinus reflex giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của carotid sinus reflex.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • carotid sinus reflex

    * kỹ thuật

    y học:

    phản xạ xoang cánh