careless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

careless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm careless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của careless.

Từ điển Anh Việt

 • careless

  /'keəlis/

  * tính từ

  không để ý, không lưu ý, không chú ý, sơ ý, không cẩn thận, cẩu thả; không chính xác

  he is careless to (about) the kind of clothers he wears: anh ta không chú ý đến quần áo mình mặc

  a careless driver: người lái xe cẩu thả

  a careless mistake: một lỗi do sơ ý

  to be careless of hardship: không để ý tới gian khổ

  vô tư, không lo nghĩ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • careless

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  không có nguyên nhân

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • careless

  marked by lack of attention or consideration or forethought or thoroughness; not careful

  careless about her clothes

  forgotten by some careless person

  a careless housekeeper

  careless proofreading

  it was a careless mistake

  hurt by a careless remark

  Antonyms: careful

  effortless and unstudied

  an impression of careless elegance

  danced with careless grace

  (usually followed by `of') without due thought or consideration

  careless of the consequences

  crushing the blooms with regardless tread

  Synonyms: regardless