carbonic anhydride nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

carbonic anhydride nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm carbonic anhydride giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của carbonic anhydride.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • carbonic anhydride

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    anhidrit cacbonic