carbonic acid refrigerating machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

carbonic acid refrigerating machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm carbonic acid refrigerating machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của carbonic acid refrigerating machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • carbonic acid refrigerating machine

    * kinh tế

    máy lạnh cacbonic