carbonic acid hardening nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

carbonic acid hardening nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm carbonic acid hardening giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của carbonic acid hardening.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • carbonic acid hardening

    * kỹ thuật

    sự thấm cacbon

    hóa học & vật liệu:

    sự tôi bằng khí cacbonic