canada plum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

canada plum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm canada plum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của canada plum.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • canada plum

    small tree native to northeastern North America having oblong orange-red fruit

    Synonyms: Prunus nigra

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).