canada anemone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

canada anemone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm canada anemone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của canada anemone.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • canada anemone

    common summer-flowering woodland herb of Labrador to Colorado

    Synonyms: Anemone Canadensis

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).