bucolic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bucolic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bucolic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bucolic.

Từ điển Anh Việt

 • bucolic

  /bju:'kɔlik/

  * tính từ

  (thuộc) mục đồng

  (thuộc) đồng quê, điền viên

  * danh từ

  ((thường) số nhiều) thơ điền viên

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • bucolic

  relating to shepherds or herdsmen or devoted to raising sheep or cattle

  pastoral seminomadic people

  pastoral land

  a pastoral economy

  Synonyms: pastoral

  Similar:

  peasant: a country person

  Synonyms: provincial

  eclogue: a short poem descriptive of rural or pastoral life

  Synonyms: idyll, idyl

  arcadian: (used with regard to idealized country life) idyllically rustic

  a country life of arcadian contentment

  a pleasant bucolic scene

  charming in its pastoral setting

  rustic tranquility

  Synonyms: pastoral