bridle joint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bridle joint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bridle joint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bridle joint.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bridle joint

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    mộng khớp lõm