bridge coloboma nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bridge coloboma nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bridge coloboma giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bridge coloboma.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bridge coloboma

    * kỹ thuật

    y học:

    tật khuyết bắc cầu