bode diagram nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bode diagram nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bode diagram giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bode diagram.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bode diagram

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    biểu đồ tiệm cận

    biểu đồ Bode