blinking rate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blinking rate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blinking rate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blinking rate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • blinking rate

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tốc độ nhấp nháy