blinking pattern schedule nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blinking pattern schedule nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blinking pattern schedule giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blinking pattern schedule.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • blinking pattern schedule

    * kinh tế

    bảng xếp kỳ quảng cáo theo kiểu nhỏ giọt