blinking light nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blinking light nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blinking light giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blinking light.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • blinking light

    * kỹ thuật

    ánh sáng nhấp nháy