blinking cursor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blinking cursor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blinking cursor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blinking cursor.

Từ điển Anh Việt

  • blinking cursor

    (Tech) con trỏ nhấp nháy