blade stirrer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blade stirrer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blade stirrer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blade stirrer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • blade stirrer

    * kinh tế

    cánh khuấy dạng bơi chèo