binocular nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

binocular nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm binocular giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của binocular.

Từ điển Anh Việt

 • binocular

  /bi'nɔkjulə/

  * tính từ

  hai kính mắt

 • binocular

  (Tech) bằng hai mắt

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • binocular

  * kỹ thuật

  ống nhòm

  y học:

  hai mắt

  điện lạnh:

  hai thị kính

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • binocular

  relating to both eyes

  binocular vision