binocular diplopia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

binocular diplopia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm binocular diplopia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của binocular diplopia.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • binocular diplopia

    * kỹ thuật

    y học:

    song thị hai mắt