binocular accommodation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

binocular accommodation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm binocular accommodation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của binocular accommodation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • binocular accommodation

    * kỹ thuật

    y học:

    điều tiết hai mắt