binocular rivalry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

binocular rivalry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm binocular rivalry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của binocular rivalry.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • binocular rivalry

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    sự tương tranh hai mắt