binaural nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

binaural nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm binaural giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của binaural.

Từ điển Anh Việt

 • binaural

  /bi'nɔ:rəl/

  * tính từ

  (thuộc) hai tai

  dùng cho cả hai tai

 • binaural

  (Tech) bằng hai tai

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • binaural

  * kỹ thuật

  âm thanh lập thể

  âm thanh nổi

  y học:

  hai tai

  điện:

  lập thể nổi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • binaural

  relating to or having or hearing with two ears

  binaural hearing

  Synonyms: biaural

  Antonyms: monaural