binaural effect nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

binaural effect nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm binaural effect giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của binaural effect.

Từ điển Anh Việt

  • binaural effect

    (Tech) hiệu ứng nghe hai tai

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • binaural effect

    * kỹ thuật

    vật lý:

    hiệu ứng hai tai