billet buggy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

billet buggy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm billet buggy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của billet buggy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • billet buggy

    * kỹ thuật

    xe đẩy thỏi cán