bilious nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bilious nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bilious giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bilious.

Từ điển Anh Việt

 • bilious

  /'biljəs/

  * tính từ

  (thuộc) mật; có nhiều mật; mắc bệnh nhiều mật

  hay gắt, bẳn tính, dễ cáu

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • bilious

  * kỹ thuật

  mật

Từ điển Anh Anh - Wordnet