backing strap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

backing strap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm backing strap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của backing strap.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • backing strap

    * kỹ thuật

    tấm đệm

    tấm lót